Členství a stanovy

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

Členové spolku

Martin Bürger – zakládající člen
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
Mgr. Boris Hůlka
Lenka Hůlková – zakládající členka
Anna Knechtel M.A.
Barbara Löffler
Dietger Löffler
Mgr. Tomáš Michal
Dr. Raimund Paleczek
Miroslava Prokopová

Ing. Pavel Sarauer – zakládající člen
Mgr. Tomáš Spurný
Mgr. Radek Visinger
Marie Zemanová

Představenstvo:
Martin Bürger – předseda
Lenka Hůlková
Mgr. Tomáš Michal

Kontrolní komise:
PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
Ing. Pavel Sarauer
Mgr. Radek Visinger

Přihláška

Přihláška ke členství ve spolku ve formátu PDF.

 

STANOVY

JUNGBAUERŮV ŠUMAVSKÝ VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
STANOVY
Schválené v Horní Plané dne 18. října 2014

I. Název, sídlo a právní forma

1.1. Název: Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek /dále ve stanovách označován jako SPOLEK/.
1.2. Sídlo: Palackého 21, 382 26 Horní Planá
1.3. Právní forma: SPOLEK je samosprávný a dobrovolný svazek členů – fyzických a právnických osob. SPOLEK je právnickou osobou, jejíž poměry a činnost se řídí ustanovením § 214 a násl. občanského zákoníku.

II. Účel a hlavní činnosti spolku

2.1. SPOLEK sdružuje zájemce o regionální a místní historii, vlastivědu a národopis. Ve svém záhlaví nese jméno hornoplánského rodáka, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané.
2.2. Účelem spolku je dlouhodobá podpora, propagace a popularizace regionální a místní historie, vlastivědy a národopisu a aktivizace občanského, společenského a kulturního života v oblasti Šumavy.
2.3. V případě schválení zákona o veřejné prospěšnosti zajistí statutární orgán SPOLKU zápis statutu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
2.4. K naplnění účelu uvedeného v čl. 2.2. vyvíjí SPOLEK tyto hlavní činnosti:
– Vytváření, uchovávání a zpracovávání sbírek dokumentů, předmětů a památek vztahujících se k místní historii a historii regionu
– Ochrana, zachovávání a rozvíjení lidových, kulturních a společenských tradic
– Přispívat ke zlepšování znalostí regionu
– Angažovanost ve věcech péče o místní kulturní a přírodní hodnoty
– Propagace místních pamětihodností, kulturních památek a přírodních krás
– Pořádání a organizování kulturních a populárně vzdělávacích akcí
– Vědecká, publikační a vydavatelská činnost
2.5. Různými formami, prováděnými v souladu s obecně platnými právními předpisy, zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání tak, aby byly vytvářeny optimální materiální podmínky pro jeho činnost a rozvoj.
2.6. Při realizaci své činnosti spolupracuje s dalšími organizacemi, institucemi, sdruženími a osobami, které svým působením mohou přispět k naplňování jeho činnosti. Zvláštní pozornost věnuje optimálním formám spolupráce s Městem Horní Planá.

III. Členství a jeho vznik

3.1. Členství ve SPOLKU se rozlišuje na členství řádné a členství čestné.
3.2. Řádnými členy jsou osoby, které SPOLEK zakládají a osoby, které budou v souladu s těmito stanovami do SPOLKU přijaty.
3.3. Čestným členem se může stát každá osoba, které bude v souladu s těmito stanovami čestné členství uděleno nebo jí čestné členství vznikne.
3.4. Podmínky k přijetí za řádného člena jsou následující:
– dosažení věku 15-ti let.
– podání písemné přihlášky na formuláři vydaném SPOLKEM, obsahující údaje o uchazeči o členství a jeho písemné prohlášení o tom, že se pro případ přijetí za člena plně připojuje k platným stanovám SPOLKU a přebírá z toho plynoucí práva a zavazuje se plnit z  toho plynoucí povinnosti.
– kladné usnesení členské schůze SPOLKU o přijetí za řádného člena.
Členství vzniká teprve dnem splnění všech podmínek pro vznik řádného členství stanovených.
Nesplnění kterékoli z těchto podmínek způsobuje neúčinnost podané přihlášky. V případě, že zájemce bude mít zájem ucházet se o členství opětovně, musí při podání nové přihlášky splnit znovu všechny podmínky pro vznik řádného členství stanovené.
Členská schůze může žádost o přijetí za člena SPOLKU zamítnout a to i bez udání důvodu.
Představenstvo zajistí v případě vzniku řádného členství vydání průkazu osvědčujícího řádné členství.
3.5. Podmínky k udělení či vzniku čestného členství ve SPOLKU jsou následující:
– zvláštní osobní přínos či zásluhy o rozvoj SPOLKU, přesahující výrazně plnění běžných členských povinností řádného člena, ať již v jednotlivém případě či v rámci víceletého podílu na jeho činnosti.
– písemný souhlas s udělením čestného členství osoby, které má být čestné členství uděleno
– kladné usnesení členské schůze o udělení čestného členství.
Čestné členství vzniká dnem úplného splnění všech podmínek pro udělení čestného členství.
Čestné členství vzniká automaticky řádnému členovi SPOLKU dnem dosažení věkové hranice 60 let při současném splnění podmínky 10-ti let nepřerušeného řádného členství ve SPOLKU. V tomto případě dnem vzniku čestného členství zaniká u osoby její statut řádného člena.
Čestné členství může být uděleno i osobě, která není řádným členem SPOLKU.
Spolek zajistí v případě vzniku čestného členství vydání průkazu osvědčujícího čestné členství.
3.6. SPOLEK vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy údajů v tomto seznamu provádí předseda představenstva při vzniku a zániku členství a při zjištění změny zapisovaných údajů.
Spolek je povinen na žádost člena spolku vydat každému členovi, a to i bývalému, na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, které obsahuje údaje o jeho osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje o jeho osobě byly vymazány. Seznam členů a údaje o nich se sdělí též na výzvu státního orgánu.

IV. Zánik členství

4.1. Řádné i čestné členství ve SPOLKU zaniká:
a) dobrovolným vystoupením,
b) vyloučením,
c) úmrtím, je-li členem fyzická osoba,
d) zánikem – likvidací bez právního nástupce, je-li členem osoba právnická,
e) zánikem spolku.
4.2. Každý člen může svobodně ze SPOLKU vystoupit. Zánik členství nastává dnem doručení doporučeného dopisu obsahujícího oznámení o dobrovolném vystoupení předsedovi představenstva.
4.3. Člen může být vyloučen rozhodnutím členské schůze pro hrubé či opětovné porušení členských povinností stanovených v čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3. těchto stanov. O výsledku rozhodnutí o vyloučení bude dotčený vyrozuměn písemným doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště či sídla tohoto člena.
4.4. Při zániku členství nevzniká členovi, jehož členství zaniklo, ani jeho právním nástupcům nárok na majetek SPOLKU, nestanoví-li stanovy nebo zvláštní smlouva mezi SPOLKEM a tímto členem jinak.

V. Členské příspěvky

5.1. Výši členských příspěvků určuje členská schůze. Příspěvky jsou splatné posledním dnem kalendářního roku, na který se vztahuje povinnost je platit. Trvalo-li členství jen část kalendářního roku, výše příspěvku je určena poměrně podle počtu byť i jen započatých měsíců, v nichž členství trvalo.
5.2. Od členských příspěvků jsou osvobozeni čestní členové.

VI. Práva členů

6.1. Všichni členové mají právo účasti a hlasování na členské schůzi.
6.2. Všichni členové mohou volit a být voleni do orgánů SPOLKU.
6.3. Všichni členové mají právo používat zařízení SPOLKU a požívat výhod stanovených pro členy. O rozsahu využití a konkrétních opatřeních v otázce výhod rozhoduje členská schůze.
6.4. Všichni členové mohou předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům SPOLKU.

VII. Povinnosti členů

7.1. Všichni členové jsou povinni dodržovat stanovy SPOLKU a rozhodnutí jeho orgánů.
7.2. Všichni členové mají podle svých sil a schopností naplňovat poslání SPOLKU, chránit a prosazovat jeho zájmy.
7.3. Řádní členové jsou povinni řádně a včas platit určené členské příspěvky a pravidelně se účastnit jednání orgánů SPOLKU.

VIII. Orgány SPOLKU

8.1. Orgány SPOLKU jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise.

IX. Členská schůze

9.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem SPOLKU. Tvoří ji všichni členové.
9.2. Členská schůze:
a) rozhoduje o změně a doplňcích stanov
b) schvaluje jednací řád členské schůze
c) rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti
d) přijímá koncepce činnosti
e) rozhoduje o přijetí nových členů
f) schvaluje výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření
g) volí a odvolává představenstvo
h) rozhoduje o zrušení spolku
i) rozhoduje o vyloučení členů
j) volí kontrolní komisi
k) schvaluje rozpočet
l) rozhoduje o nabytí či prodeji nebo jiném majetkovém převodu nemovitostí, jejich zatěžování právy třetích osob, zřizování věcných práv, věcných břemen a uzavírání nájemních smluv, včetně smluv zavazujících SPOLEK k převodu nemovitostí v budoucnosti
m) rozhoduje o nakládání s veškerým majetkem SPOLKU s výjimkou těch úkonů, které jsou těmito stanovami svěřeny k rozhodnutí představenstvu a s výjimkou těch úkonů, které budou rozhodnutím členské schůze svěřeny jiným orgánům SPOLKU,
n) rozhoduje o fúzi spolku, vstupu spolku do právnických osob a o účasti spolku v přeshraničních (mezinárodních) organizacích, spolkových svazech, koalicích a kampaních.
9.3. Členskou schůzi svolává předseda nebo představenstvo alespoň 14 dnů před termínem konání s uvedením jejího programu a to minimálně jednou v roce (výroční členská schůze).
Představenstvo může svolat členskou schůzi kdykoli.
Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi nejpozději do 60 dnů od doručení podnětu ke svolání schůze členy majícími alespoň 50 % hlasů oprávněných k hlasování, za podmínky, že podnět bude obsahovat uvedení konkrétního bodu programu, který má být na členské schůzi projednán.
9.4. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo na podkladě písemné plné moci zastoupeni členové mající nadpoloviční počet hlasů oprávněných k hlasování.
Jestliže se nedostaví nebo není zastoupen na podkladě písemné plné moci potřebný počet členů majících právo na členské schůzi hlasovat, jednání členské schůze se ukončí a do 20 dnů se svolá náhradní členská schůze. Pravidla pro svolání a rozhodování řádné členské schůze se použijí i pro náhradní členskou schůzi s tím rozdílem, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet vždy, bez ohledu na počet přítomných nebo na podkladě plné moci zastoupených členů oprávněných k hlasování na členské schůzi.
Záležitost, která nebyla zařazena na program jednání při ohlášení členské schůze, lze projednat a rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů SPOLKU.
9.5. Každý člen SPOLKU, který alespoň v den konání členské schůze dosáhl věku 18-ti let, má pro hlasování na členské schůzi 1 (jeden) hlas.
9.6. Usnesení členské schůze je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných hlasů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
9.7. Usnesení členské schůze o zrušení SPOLKU je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň 70% přítomných hlasů.
9.8. Členská schůze probíhá a je řízena dle jednacího řádu, který na podkladě návrhu představenstva členská schůze schválí.
Až do zvolení předsedajícího členské schůze řídí členskou schůzi předseda představenstva nebo některý z členů představenstva.
Kterýkoliv člen SPOLKU se může nechat na jednání členské schůze zastupovat jiným členem.
Zplnomocnění může být vydáno pouze na konkrétní členskou schůzi a pouze v celém rozsahu práv člena. Jedna osoba může zastupovat maximálně 3 členy. Zplnomocněný má všechna práva a povinnosti zastupovaného.
Člen se považuje za přítomného, je-li zapsán přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce v listině přítomných na členské schůzi, která se pořizuje při každé členské schůzi.
9.9. O průběhu členské schůze a přijatých rozhodnutích pořizuje členskou schůzí zvolený zapisovatel zápis. Pořízený zápis ověří svým podpisem nejméně jeden člen osobně přítomný na zasedání členské schůze, a to nejpozději do dvou týdnů od konání schůze.

X. Představenstvo

10.1. Představenstvo je statutárním orgánem SPOLKU a řídí jeho činnost.
10.2. Představenstvo má 3 členy. Jestliže počet členů klesne pod 3, doplní představenstvo počet svých členů jmenováním na plný počet 3 členů. Takto jmenovaní členové vykonávají svou funkci do nejbližšího konání členské schůze, která provede doplňující volbu členů představenstva.
10.3. Představenstvo zastupuje SPOLEK v celém rozsahu vůči třetím osobám.
10.4. Za SPOLEK je podepisováno tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému názvu, připojí svůj podpis předseda představenstva.
10.5. Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí. Kandidáty navrhuje představenstvo.
Návrh kandidátů může podat i kterýkoli člen SPOLKU písemně před konáním členské schůze, na jejímž programu je volba členů představenstva zařazena, nebo ústně při jejím průběhu.
10.6. Členové představenstva jsou voleni na 4 roky. Člen představenstva může být volen opakovaně.
10.7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech SPOLKU, pokud nejsou vyhrazeny těmito stanovami k rozhodnutí členské schůzi a pokud je svým rozhodnutím nedeleguje na předsedu.
10.8. Představenstvo :
a) rozhoduje o nakládání s movitým majetkem SPOLKU do celkové hodnoty 10.000,- Kč
b) schvaluje přijetí darů a finančních dotací, které budou třetími osobami poskytnuty SPOLKU.
c) zabezpečuje hospodaření SPOLKU podle schváleného rozpočtu
d) řídí činnost SPOLKU
e) rozhoduje o řešení ostatních otázek, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.
10.9. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni všichni členové. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
10.10. Schůze představenstva svolává předseda nebo některý z členů představenstva.
10.11. O jednáních představenstva se sepisuje zápis.
10.12. Všichni členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zájmy SPOLKU.

XI. Kontrolní komise

11.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SPOLKU.
11.2. Je odpovědná členské schůzi. Skládá se ze tří členů, je volena členskou schůzí ve stejném čase jako představenstvo a rovněž na dobu 4 let.
11.3. Vykonává dozor nad hospodářským vedením spolku a provádí minimálně 1x ročně kontrolu hospodaření a činnosti SPOLKU. Zprávu o výsledku své revize a kontrolní činnosti předkládá každoročně členské schůzi.

XII. Předseda představenstva

12.1. Předsedu volí a odvolává ze svých členů představenstvo. Funkční období činí 4 roky. Předseda odpovídá představenstvu za svoji činnost, o které mu podává informace a ohledně níž mu předává podklady.
12.2. Předseda zajišťuje běžné vedení činnosti, odpovídá za řádné vedení účetnictví a evidenci majetku. Je oprávněn uzavírat smlouvy se třetími osobami, aby za úhradu provedly potřebné úkony.
12.3. V době, kdy nezasedá představenstvo, předseda jedná za SPOLEK a zastupuje SPOLEK navenek.